Log in

The 5th International Chinese Musculoskeletal Research Conference (ICMRC-2024) - Third Announcement

20 Jan 2024 10:41 AM | Hang Lin (Administrator)

The Scientific Program Committee and Organizing Committee for the the 5th International Chinese Musculoskeletal Research Conference (ICMRC) (ICMRC-2024) were formed. The ICMRC-2024 will be held in Jinjiang, China, from May 31st to June 3rd, 2024. Abstract submission will be closed on February 15, 2024. Please refer to the conference website (ICMRC-2024for the latest information. 

Organizers

International Chinese Musculoskeletal Research Society (ICMRS)

Shanghai Jiaotong University Sixth Peoples’ Hospital

Co-organizers

Shanghai Sixth People’s Hospital at Jinjiang

HEMIN Foundation

Conference Presidents: Guozhi Xiao, Changqing Zhang, Jean Jiang, Xing Ma, Ming Chen

Co-Chairs: Minghao Zheng, Yi-Xian Qin, Qin Ling (HK), Tingting Tang, Xu Cao, and David Ke

Scientific Program Committee Chairs: Wentian Yang, Qin Ling (USA), Bin Li, Xiaoling Zhang

Members (by last name): Xiaochun Bai, Liming Bian, Daozhang Cai, Zhengdong Cai, Li Cao, Xu Cao, Jiang Chang, Lei Chen, Di Chen, Lin Chen, Qian Chen, Xiaofeng Chen, Liao Cui, Lianfu Deng, X. Neil Dong, Cunyi Fan, Shunwu Fan, Shiqing Feng, X. Edward Guo, Qiang Ji, Qing Jiang, David Ke, Yuxiao Lai, Gang Li, Yiping Li, Changsheng Liu, Chuanju Liu, Sherry Liu, Xianghang Luo, Jian Luo, Zhuojing Luo, Hongbin Lv, Peter Ma, Hongwei Ouyang, Haobo Pan, Guoxian Pei, Jiang Peng, Peng Shao, Zengwu Shao, Chenhui Shi, Meishu Shih, Chunli Song, Jiacan Su, Fudi Wang, James H-C. Wang, Xiangyang Wang, Yongjun Wang, Weibo Xia, Yin Xiao, Huiqi Xie, Jiake Xu, Youjia Xu, Huilin Yang, Jian Yang, Ke Yang, Lei Yang, Zhangmin Ye, Bin Yu, Ming Zhang, Ping Zhang, Shengmin Zhang, Xinping Zhang, Dewei Zhao, Cheng-Kung Zheng, Hong Zhou, Xuedong Zhou, Weiguo Zou, Xuenong Zou

Organizing Committee Chairs: Hang Lin, Liu Yang, Huiling Cao,

Members (by last name): Keming Chen, Yue Ding, Shiwu Dong, Weili Fu, Xieli Guo, Oscar Kuang-Sheng Lee, Jiliang Li, Lucas Lu, Dengshun Miao, Guoqing Pan, Songlin Peng, Bing Wang, Liyun Wang, Weishan Wang, Jun Wu, Zhihong Wu, Ren Xu, Jinglong Yan, Hui Yang, Kelvin Yeung, Wei Yao, Lidan You, Zhifeng Yu, Baozhi Yuan, , Zhiyong Zhang, Jingshan Zhang, Yiting Zhou, Feng Zhu

Secretary-General: Junjie Gao(ICMRC2024@163.com

Secretaries: Jiahua Lin, Yashi Guo,Huiliang Yang


Powered by Wild Apricot Membership Software