Log in

ICMRS Committees

2017-2019 Program Committee

Chair: 

Ling Qin, PhD

University of Pennsylvania, USA

Members:

Lin Han, Drexel University, USA

Chuanju Liu, New York University, USA

Fei Liu, University of Michigan, USA

Liyun Wang, University of Delaware, USA

Liqin Xie, Regeneron, USA 

2017-2019 Communication Committee

Chair: 

Neil Dong, PhD

University of Texas at Tyler, USA

Members:

Minyi Hu, PhD

Stony Brook University, USA

Huijie Leng, PhD

Peking University Third Hospital, China

Bingyun Li, PhD

West Virginia University, USA

Zhifeng Yu, PhD

Shanghai Ninth People's Hospital, China

2017-2019 Membership Committee

Chair:

Dr. Peng Shang

Northwestern Polytechnical University, China

Members:

Dr. Yanfei (Linda) Ma

Eli Lilly Company, USA

Dr. Naiquan (Nigel) Zheng

University of North Carolina at Charlotte, USA

Dr. Qin Shi,

The First Affiliated Hospital of Soochow University, China

Dr. Yingqi Hua

Shanghai General Hospital, China

Dr. Huiyun Xu

Northwestern Polytechnical University,  China

Dr. Liqin Xie,

Regeneron ,USA

2017-2019 China Development Committee

Chair:

Bin Li,  PhD

Soochow University, China

 

Members:


2017-2019 Nomination Committee

Chair:

James H-C. Wang, Ph.D.

University of Pittsburgh, USA 

Members:

David Ke, Ph.D.

UCB Pharma, UK

Hong Zhou, Ph.D.

The University of Sydney, Australia

Ling Qin (HK), Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong, China

Ed Guo, Ph.D.

Columbia University, USA

2017-2019 Fundraising Committee

Chair:

Yi-Xian Qin, Ph.D.

Stony Brook University, USA

Members:

Xu Cao, Ph.D.

John Hopkins University, USA 

James H-C. Wang, Ph.D.

University of Pittsburgh, USA

Ed Guo, Ph.D.

Columbia University, USA

David Ke, Ph.D.

UCB Pharma, UK

Mei-Shu Shih, DVM, PhD

PharmaLegacy , China

Yi-Ping Li, PhD

University of Alabama at Birmingham, USA

Ling Qin, Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong, China

Di Chen, MD, PhD

Rush University, USA

2017-2019 Women’s Committee

Chair:

Liyun Wang, Ph.D.

University of Delaware, USA

Members:

Jean Jiang, Ph.D.

University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA

Lidan You, Ph.D.

University of Toronto, Canada

Aiyuan Wang

Chinese PLA General Hospital, China

2017-2019 Education Committee

Chair:

Hui (Herb) B. Sun, PhD

Albert Einstein College of Medicine, USA

Members:

Minyi Hu, Ph.D.

Stony Brook University

Jean Jiang, Ph.D.

UT Health Science Center at San Antonio

Daniel Leong, Ph.D.

Albert Einstein College of Medicine

Wan-Ju Li, Ph.D.

University of Wisconsin-Madison

Huifant Lu, M.D., Ph.D.

MD Anderson Cancer Center

Saijilafu, M.D., Ph.D.

First Affiliated Hospital, Soochow University

Chao Wan, M.D., Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong

Xijie Yu, M.D., Ph.D.

West China Hospital, Sichuan University

Ding Yue, M.D., Ph.D.

Sun Yat-sen Memorial Hospital

Ping Zhang, M.D., Ph.D.

Tianjin Medical University

2017-2019 Australia and Asean Development Committee

Chair:

Jiake Xu

University of Western Australia, Australia 

Members:

Hong Zhou

Yin Xiao

Cory Xian

Rachel Li

Ryan Gao

2017-2019 Europe Development Committee

Chair

Baozhi Yuan, Ph. D.

UCB Celltech Ltd, UK

Members:

Li Chen

Zhen Li

2017-2019 Junior Leadership Development Committee

Co-Chairs:

Liu Yang, PhD

The Fourth Military Medical University, China

X. Lucas Lu, PhD

University of Delaware, USA

Members:

Zhifeng Yu Dongfeng Zhao Jianquan Chen Zhaoyang Li Wing-Hoi Cheung Yu Wang Yanzhi Liu Aimaiti Abudusaimi·Aimaiti Xianrong Zhang Tiejian Jiang Huiyun Xu Quan Yuan Min Jin Zhendong Zhang Lei Guo Baichuan Wang Shen Liu Yingqi Hua Yang Liu Huiling Cao Benjie Wang Yansong Wang Yanguo Qin Xiao Chen Jianghui Qin Binghua Zhou Jian Zhou Qiang Yang Jian Luo Hui Xie Jing Wang Huabing Qi Bo Gao Ying Zhang Haoruo Jia Xinle Li Rui Yue Haoye Meng

Wan-Ju Li, 

Xiaohua Liu

Lidan You

Hongli Sun

Powered by Wild Apricot Membership Software