Log in

ICMRS Committees

2019-2021 Program Committee

Members:

Jiake Xu, University of Western Australia, Australia

X. Lucas Lu, University of Delaware,  USA

Xinping Zhang, University of Rochester Medical Center, USA

Fei Liu, University of Michigan Schools of Dentistry, USA

Lei Wei, Brown Medical School, USA 

2019-2021 Communication Committee

Chair: 

Neil Dong, PhD

University of Texas at Tyler, USA

Members:

Huijie Leng, PhD

Peking University Third Hospital, China

Bingyun Li, PhD

West Virginia University, USA

Zhifeng Yu, PhD

Shanghai Ninth People's Hospital, China

2019-2021 Membership Committee

Chair:

Bin Li,  PhD

Soochow University, China


Members:

Xiao Chen, Zhejiang University, China

Chunyue Duan, Xiangya Hospital of Central South University, China

Weili Fu, Huaxi Hospital, China

Fengxuan Han, The First Affiliated Hospital of Soochow University, China

Yongcan Huang, Peking University Shenzhen Hospital, China

Ye Ji, The Second Affiliated Hospital of Harbin Medical University, China

Bingyun Li, West Virginia University , USA

Tieshi Li, University of Nebraska Medical Center, USA

Yanguo Qin, The Second Hospital of Jilin University, China

Weiping Ren, Wayne State University, USA

Jie Shen, Washington University in St. Louis, USA

Jianglin Wang, Huazhong University of Science and Technology, China

2019-2021 China Development Committee

Chair:

Xiaoling Zhang, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine , China

Members:


2019-2021 Nomination Committee

Chair:

Tingting Tang, Ph.D.

Shanghai Jiaotong University, China


Members:

Xu Cao, Ph.D.

John Hopkins University, USA 

Ed Guo, Ph.D.

Columbia University, USA

Ling Qin (HK), Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong, China

Yi-Xian Qin, Ph.D.

Stony Brook University, USA

James H-C. Wang, Ph.D.

University of Pittsburgh, USA 

Hong Zhou, Ph.D.

The University of Sydney, Australia

2017-2019 Fundraising Committee

Chair:

Yi-Xian Qin, Ph.D.

Stony Brook University, USA

Members:

Xu Cao, Ph.D.

John Hopkins University, USA 

James H-C. Wang, Ph.D.

University of Pittsburgh, USA

Ed Guo, Ph.D.

Columbia University, USA

David Ke, Ph.D.

UCB Pharma, UK

Mei-Shu Shih, DVM, PhD

PharmaLegacy , China

Yi-Ping Li, PhD

University of Alabama at Birmingham, USA

Ling Qin, Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong, China

Di Chen, MD, PhD

Rush University, USA

2019-2021 Women’s Committee

Chair:

Liyun Wang, Ph.D.

University of Delaware, USA

Members:

Jean Jiang, Ph.D.

University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA

Lidan You, Ph.D.

University of Toronto, Canada

2019-2021 Education Committee

Chair:

Jean X. Jiang, Ph.D.

University of Texas Health Science Center at San Antonio, USA

Members:

Minyi Hu, Ph.D.

GenScript Biotechnology, USA

Daniel Leong, Ph.D.

New York R&D Center for Translational Medicine and Therapeutics, Inc., USA

Wan-Ju Li, Ph.D.

University of Wisconsin-Madison, USA

Huifang Lu, M.D., Ph.D.

MD Anderson Cancer Center, USA

Saijilafu, M.D., Ph.D.

First Affiliated Hospital, Soochow University, China

Cao Wan, M.D., Ph.D.

The Chinese University of Hong Kong

Yingjie Wu, Ph.D.

Dalian Medical University, China

Ding Yue, M.D., Ph.D.

Sun Yat-sen Memorial Hospital, China

Ping Zhang, M.D., Ph.D.

Tianjin Medical University, China

2017-2019 Australia and Asean Development Committee

Chair:

Jiake Xu

University of Western Australia, Australia 

Members:

Hong Zhou

Yin Xiao

Cory Xian

Rachel Li

Ryan Gao

2017-2019 Europe Development Committee

Chair

Baozhi Yuan, Ph. D.

UCB Celltech Ltd, UK

Members:

Li Chen

Zhen Li

2017-2019 Junior Leadership Development Committee

Co-Chairs:

Liu Yang, PhD

The Fourth Military Medical University, China

X. Lucas Lu, PhD

University of Delaware, USA

Members:

Zhifeng Yu Dongfeng Zhao Jianquan Chen Zhaoyang Li Wing-Hoi Cheung Yu Wang Yanzhi Liu Aimaiti Abudusaimi·Aimaiti Xianrong Zhang Tiejian Jiang Huiyun Xu Quan Yuan Min Jin Zhendong Zhang Lei Guo Baichuan Wang Shen Liu Yingqi Hua Yang Liu Huiling Cao Benjie Wang Yansong Wang Yanguo Qin Xiao Chen Jianghui Qin Binghua Zhou Jian Zhou Qiang Yang Jian Luo Hui Xie Jing Wang Huabing Qi Bo Gao Ying Zhang Haoruo Jia Xinle Li Rui Yue Haoye Meng

Wan-Ju Li, 

Xiaohua Liu

Lidan You

Hongli Sun

Powered by Wild Apricot Membership Software