Log in

6th International Conference on Osteoporosis and Bone Research

  • 20 Sep 2012
  • 8:00 AM
  • 23 Sep 2013
  • 5:00 PM
  • Xi'an, China

Organized by: Chinese Medical Association (CMA), Chinese Society of Osteoporosis and Bone Mineral Research (CSOBMR), International Bone and Mineral Society (IBMS) and International Chinese Hard Tissue Society (ICHTS)

Organizing Committee Members:

Eryuan Liao (co-chair), Yixian Qin (co-chair), Hank Kronenberg (co-chair), Hua Lin, Zhenlin Zhang, Mingquan Li, Xiaodong Guo, Yue Ding, Gang LI, Edward Guo, Xu Cao, Ling Qin, Steve Cummings, Jane Aubin, Robert Nissenson

Scientific Program Committee Members:

Ling Xu (co-chair), Hong Zhou (co-chair), Steve Cummings (co-chair), Weibo Xia, Mingcai Qiu, Mei Zhu, Mei Li, , Qian Chen, Ed Guo, Ting Ting Tang, Ling Qin, Hank Kronenberg, Jane Aubin, Robert Nissenson, Ian Reid


Powered by Wild Apricot Membership Software